دستگاه لیزر های رازقی و نا امیدی رازقی

چيدمان انواع دستگاه لیزر هاي آپارتماني بر پایه ی فنگ شويي دستگاه لیزر های رازقی و یاس رازقی از مجموعه نباتات آهک گریزو فرار میباشند , خاک دستگاه لیزر دان آنان بایستی بکلی فاقد مواد آهکی بوده و حتی آبی‌رنگ که به آنها داده میگردد نباید قلیائی و دارای مواد آهکی باشد .

نا امیدی رازقی

روشهای ازدیاد و نشر :

تکثیر با بذر : کاربردی نمی‌باشد .

انتشار با قلمه : قلمه ها را باید در فصل بهار قبل از باز شدن چشمها و پرورش جوانه ها از شاخه های کار کشته یک کدام از دو ساله که دستگاه لیزر داشتند , تعیین نمود و آنها‌را به زمان یک هفته درون گونی کنفی یا پارچه کرباس مرطوبی پیچید و با پاشیدن آب پارچه را مرطوب نگهداشت . در انتها هفته آنان را به قلمه های کوچک تقسیم کرد بطوریکه هر قلمه ۳ ـ ۴ دیده داشته باشد . سپس قلمه ها را داخل دستگاه لیزر دانهای دربردارنده شن شسته کاشت و چشم به راه شد تا بعداز ۵ ـ ۶ هفته که قلمه ها ریشه کافی دادند آنها را به دستگاه لیزر دانهای حساس که تناسب خاک آن تا قبل از این ذکر شده شده‌است انتقال اعطا کرد .

خوابانیدن شاخه : برای این مراد شاخه های بلند یک عدد دو ساله نصیب پائین بوته را در میانه بهار درون باکس چوبی یا دستگاه لیزر دان محتوی شن شسته نرم می خوابانند . بطوریکه سرشاخه ها با دو سه جوانه از خاک خارج باشد . با انجام آب پاشی آراسته بعداز چندی از ساقه های داخل شن ریشه های جدید می رویند . شش هفته بعد هنگامیکه ریشه ها رشد کافی یافتند می بایست شاخه ها را از تحت دستگاه لیزر دان بریده و نهالهای برنا ریشه دار را باطن دستگاه لیزر دانهای حاوی خاک دلخواه که قبلا نام برده بکارند تا بوته های مستقلی به وجود آیند . معمولا جهت تسریع عمل ریشه دادن , پیشین از خوابانیدن ساقه کمی از پوست شاخه را که داخل باکس یا این که دستگاه لیزر دان قرار میگیرد با چاقو برش می‌دهند . باید دانست که زیرا خوابانیدن شاخه ها در تراز خاک جعبه یا دستگاه لیزر دان تنها در زمینه‌ی شاخه های زیرین امکان پذیر است و شاخه های فوقانی را نمی‌توان بعلت خطر شکستن بسطح زمین رسانید لذا به‌این جهت احتمال دارد دستگاه لیزر دانهای سبک وکوچکتری تهیه و تنظیم نموده ش