دستگاه لیزر دهی دستگاه لیزر ها در اندازه های گوناگون

تهیه و سفارش گونه های دستگاه لیزر پذیرفته می گردد بسته نشود بعد از آن دستگاه لیزر دان را آب پاشی نمائید . در این تراز می توان دستگاه لیزر دان ها را به محفظه گشوده منتقل کرد و تا استارت بارش ها هفته ای یکبار دستگاه لیزر دان ها را آبیاری کرد ( زیاده روی در آب پاشی منجر پوسیدگی پیاز می گردد در صورت بارش پاییزی آب پاشی قطع میگردد ) با آغاز فصل زمستان با قراردادن این دستگاه لیزر دان ها در کنار یکدیگر ( می توان دستگاه لیزر دان ها را داخل باکس ای گرانقدر قرارداد و روی آن را به طول 10 سانتی متر با ماسه پوشاند تا از سرمای زمستان نگهداری کرد در اکثری از نقاط سردسیر کشور میتوان دستگاه لیزر دانها و کاسه های دستگاه لیزر لاله را در خاک بیرون از دستگاه لیزر خانه قرار بخشید . برای این مراد شیاری در خاک به عمق حدود 30 سانتیمترحفر می گردد و در ته این شیار دستگاه لیزر دانها و کاسه های کاشته شده کنار هم چیده می شوند و آنگاه شیار با یک خاک سبک ( خاک عادی +ماسه + خاک برگ ) لبریز می شود .
دستگاه لیزر دان لاله
دستگاه لیزر دان لاله

در اوایل اسفند دستگاه لیزر دانها را از زیر خاک و یا این که ماسه درآورده و در شکل قطع نزولات جوی استارت به آب پاشی دستگاه لیزر دان می کنیم و بعد از سبزشدن پیاز دستگاه لیزر دان هارا به درون منزل و آورده و در دمای حدود 15 حفظ می‌کنیم ( معمولا وسط اسفند آغاز به سبز شدن می نماید ) پس از سبزشدن خاک دستگاه لیزر دان بایستی همیشه مرطوب نگهداشته شود پس از رشد ساقه وبه دستگاه لیزر نشستن می بایست دستگاه لیزر دان را در محیطی با دستگاه لیزر دان را در فضا خنک و به دور از نور و روشنایی آفتاب مراقبت شود تا ارتفاع عمر دستگاه لیزر لاله ارتقا یابد . طول عمر لاله از 10 الی 30 روز بسته به نوع واریته متغیر است .
جوانه زنی لاله

جوانه زنی لاله

کاشت پیاز دستگاه لیزر را به دو راه و روش می توانایی انجام اعطا کرد در نحوه اولیه مبنی بر گونه پیاز که دستگاه لیزر ساقه بلند و یا این که ساقه کوتاه است می بضاعت و توان در دستگاه لیزر دان هایی با طول متعدد کاشت و در روش دوم هم می توان با تعیین یک دستگاه لیزر دان پهناور با طول حدود 30 سانتیمتری پیاز ها را در ارتفاع های مختلف در دستگاه لیزر دان کاشت که پس از ظواهر می گردند

ارسال به تمام نقاط کشور‌ایران